ทุนฝึกอบรม
2018-06-20 10:35:57
  ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า Center for Development of
Advanced Computing จะจัดโครงการฝึกอบรม “Setting up for Sustainable IT
Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-learning
Technologies in CLMV/ASEAN” ณ เมือง Noida ป. อินเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้
ให้แก่เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร โดยสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ผู้รับทุน
(รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูต
อินเดียประจำประเทศไทยที่: interpreter.bangkok@mea.go.in
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: www.mua.go.th
หัวข้อ แวดวงอุดมศึกษา


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2291_ทุนฝึกอบรม.pdf