ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน
2018-08-20 10:01:20
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
"จริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2561" วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://cmurec.in.cmu.ac.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 053-943565 หรือ e-mail: cmurec.cmu@gmail.com

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2337_img-180820092646.pdf