ประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13
2018-09-26 10:07:51
  ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 หัวข้อ
“Strategies for Disruptive Innovation of Indonesia and Thai Universities”
ระหว่าง 10 – 12 ต.ค. 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาของไทยและอินโดนีเซีย (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงที่อีเมล: crisu.cupt13info@gmail.com
หรือกรอกข้อมูลเข้าร่วมการประชุมที่: http://crisu-cupt.com ภายใน 7 ต.ค. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2390_ประชุมความร่วมมือไทย อินเดีย 13.pdf