โครงการแลกเปลี่ยนกับ Tohoku University
2018-10-08 15:27:15
  ด้วย Tohoku University ปชส. Exchange Programs 2019 Spring Enrollment ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
(เม.ย. – ก.ย. 2562) สำหรับ นศ. ระดับ ป. ตรี และบัณฑิตศึกษา โดย นศ. ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง ทั้งนี้ นศ. สามารถสมัครขอรับทุน JASSO
เพื่อประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (รายละเอียดดังแนบ)

นศ. ที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/exchange/
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 22 ต.ค.


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2428_โครงการแลกเปลี่ยนกับ Tohoku University.pdf