กิจกรรม Kumamoto University 2019 Spring Program
2018-10-10 10:54:21
  ด้วย Kumamoto University ปชส. รับสมัคร นศ. ป. ตรี ไม่เกินมหาวิทยาลัยละ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม
Kumamoto University 2019 Spring Program ภายใต้หัวข้อ Groundwater and
Environmental Sustainability ระหว่างวันที่ 26 กพ. – 7 มี.ค. 2562 (10 วันรวมวันเดินทางไป-กลับ)
ณ Kumamoto University ป. ญี่ปุ่น โดยดำเนินกิจกรรมโดยการใช้ภาษาอังกฤษตลอดรายการ
(รายละเอียดดังแนบ)

นักศึกษาที่สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://inter.oop.cmu.ac.th/
หมวด Announcement และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น ดังนี้
1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2) สแกนผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
3) สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง
4) ใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ฉบับล่าสุด
ผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 22 ต.ค. 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2436_Kumamoto Uni. 2019 Spring Program.pdf