The 1st Cycle of UMAP Multilateral Student Exchange (Program A&B) for Autumn 2019
2018-10-12 16:50:03
  ด้วย สำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(UMAP International Secretariat) ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน นศ. ผ่านระบบออนไลน์
The 1st Cycle of UMAP Multilateral Student Exchange (Program A&B) for Autumn 2019
ตามรายละเอียดดังแนบ

นศ. ที่สนใจสมัครร่วมโครงการ ดูรายละเอียดที่: http://inter.oop.cmu.ac.th/
หัวข้อ Exchange Programs หรือ http://umap.org และส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์
ภายใน 17 ต.ค. 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2450_1st Cycle UMAP Multulateral Student Exchange.pdf