เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & Lean Canvas”
2018-10-19 14:53:18
 
ไฟล์แนบ :
2454_Opportunity Canvas-ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ 2018.pdf
2454_define tools template.pptx
2454_delivery tools.pptx
2454_develop tools.pptx
2454_discover tools.pptx
2454_Welcome to the Experience Economy.pdf
2454_Handbook-ExperienceEconomyPastPresentandFuture.pdf