โครงการฝึกอบรมเชิงสาธิต หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด รุ่นที่ ๖
2018-10-22 15:04:02
  ด้วยศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงสาธิต หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด รุ่นที่ ๖ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้กับบุคลากรจากสถานประกอบการในเขตภาคเหนือ จำนวน ๓๐ คน ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการในเขตภาคเหนือในการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้มีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 8,500 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 053-948280

ลงทะเบียนออนไลน์

ไฟล์แนบ :
2458_qrcode.png