ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน)
2018-11-30 23:50:52
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ (สมัครผ่านคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
จำนวนรับ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5 คน
- เทคโนโลยีการบรรจุ 5 คน
- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 คน
- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 คน
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 5 คน

คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.ผ่านการเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ หรือ ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติขึ้นไป
4. ส่งใบสมัครมาพร้อมกับ Portfolio

รายละเอียดโครงการ
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/files_download/e23166940a46b47d254cfc4128a34de1.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีนี่:
http://202.28.24.45/mis/document/file_link/301118_231113.pdf


2. โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
จำนวนรับ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5 คน
- เทคโนโลยีการบรรจุ 5 คน
- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 คน
- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 คน
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 5 คน

คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียนเป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
4. ส่งใบสมัครมาพร้อมกับ Portfolio

รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/files_download/71bd13ddd7c44ebd8861972be9212826.pdf
สมัครได้ที่นี่:
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php


3. โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
จำนวนรับ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 คน
- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
- เทคโนโลยีการบรรจุ 1 คน
- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 คน
- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คน
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 1 คน

คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.
จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ส่งใบสมัครมาพร้อมกับ Portfolio

สมัครได้ที่นี่:
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php


4. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
จำนวนรับ
- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 คน

คุณสมบัติ
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
2. คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
2.1 มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
3.ส่งใบสมัครมาพร้อมกับ Portfolio

รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/files_download/84faaf7e7461f1dfb03ff1b103cc044d.pdf
สมัครได้ที่นี่:
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php


ติดต่อสอบถามข้อมูล
งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร 053-948208
หรือโทร 097-9646999
Line: @agrocmu
facebook: @agrocmu1
ไฟล์แนบ :