ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักกิจกรรมเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2018-12-03 14:07:02
  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้รับงบประมาณจัดสรรทุนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 200,000 บาท ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 3 ประเภท ดังนี้ ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักกิจกรรมเด่น โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล มีรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าวฯ ดังนี้
ไฟล์แนบ :
2501_ประกาศผู้ได้รับทุน.pdf