2019-06-28 09:12:44
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-06-12 13:15:27
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-06-10 16:29:05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-06-06 08:09:37
ร่างขอบเขตของงานอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-05-03 09:21:43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 มกรา - มีนา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-05-03 09:21:01
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ตุลา - ธันวา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-03-07 10:23:59
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-01-19 20:08:28
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-28 08:04:57
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-28 08:03:26
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-19 08:59:29
ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-17 17:36:35
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-07 08:21:04
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-20 14:39:30
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-14 14:50:38
ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-07 09:39:07
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-07 09:02:06
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชีวภาพฯ ประจำปี 25652
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-26 10:11:38
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหารประจำปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-11 09:35:39
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-06 12:59:40
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-04 08:50:29
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-08-20 11:24:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ฯ Zero waste
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-08-03 16:26:26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ฯ Zero waste โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-07-24 08:30:03
ร่างขอบเขตของงานชุดอาคารปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการของเสียจากการปลูกข้าวโพดฯZero waste
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-07-12 11:08:06
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-05-21 08:54:04
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-03-19 11:29:41
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-14 09:49:55
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสำหรับสำนักงานคณะฯคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-14 09:41:32
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-09 14:16:41
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดระบบการสอนทางไกลแบบonline course ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-05 13:35:48
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-29 13:55:25
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมขนาด50คนและขนาด120คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-25 16:01:16
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-23 11:14:03
ประกาศประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ(Vacuum Oven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-16 14:26:39
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมขนาด 50 คน และขนาด 120 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-12 08:21:27
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบการสอนทางไกลแบบ online course ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-09 15:54:33
ประกาศจัดซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-09 15:47:49
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-05 13:59:54
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-05 13:57:20
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดผลิตและเก็บเกี่ยวมวลเซลล์จุลินทรีย์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-28 16:37:12
ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องประชุมขนาด 50 คน และ 120 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-27 20:51:18
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-21 08:41:40
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 11 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-17 16:33:37
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-01 16:10:39
ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-10-05 08:19:56
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลฯ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-10-02 10:16:26
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-10-02 10:05:30
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเครื่อง Texture analyzer
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-14 14:28:31
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Colorimeter)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-14 14:26:59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Hood)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-08 11:37:19
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างเหมารักษาความสะอาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-08 11:36:29
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อรถยนต์ขนาด 11 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-22 17:02:03
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-22 17:01:03
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก (ชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-22 17:00:11
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก (Texture analyzer)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-18 17:55:47
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-18 16:13:45
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก(Colorimeter)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-18 16:12:43
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก (HOOD)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-17 16:34:58
ร่างขอบเขตของงาน ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (ปรับปรุงครั้งที่2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-16 11:18:58
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-10 16:13:17
ร่างขอบเขตของงาน ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-10 09:09:37
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-08 15:17:25
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-02 16:06:54
ร่างขอบเขตของงาน ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-25 16:26:44
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-05 16:04:00
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-30 13:50:53
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-30 15:47:44
ร่างขอบเขตของงาน ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-20 09:04:43
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-14 11:44:07
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-15 15:45:46
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-14 09:53:39
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-14 09:51:49
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-09 15:40:11
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-23 14:45:46
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-13 16:18:04
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงานสกัดแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มพร้อมระบบไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-30 10:44:08
ผลการคัดเลือก ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานสกัดแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มพร้อมระบบไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-16 09:48:03
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-07 15:33:02
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-02 13:56:42
ราคากลาง โครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานสกัดแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มพร้อมระบบไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-23 08:39:18
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-10 15:14:51
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-09 09:21:42
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-07 10:21:42
ร่างขอบเขตของงานเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-27 13:35:49
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องสกัดเยื่อใย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-20 08:13:54
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-06 10:29:09
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-03 13:29:43
งานจ้างผลิตเครื่องผลิตแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์ม สำหรับโครงการสร้างเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-09-02 09:26:42
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างเหมารักษาความสะอาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-08-10 11:44:01
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-26 11:34:41
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 292 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-03-08 08:44:26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านอาคารสำนักงานคณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-18 13:20:40
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปฏิกิริยาและปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-11 08:46:44
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านสำนักงานคณะโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-13 16:01:32
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปฏิกิริยาและปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จุลินทรีย์ สารเคมีในอาหาร และสารพันธุกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-29 08:40:00
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของก๊าซของแผ่นฟิล์ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-15 12:53:16
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปฏิกิริยาและปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-05 17:15:12
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-29 08:26:08
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-09 15:48:33
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 32 ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-02 10:29:39
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-09-14 13:59:59
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-08-06 08:37:04
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารแบบรวดเร็ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-07-24 15:16:01
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องสกัดแบบSupercritical CO2 Extraction
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-07-24 08:57:36
ประกาศร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารแบบรวดเร็ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-29 16:28:36
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) เครื่องสกัดสารแบบรวดเร็ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-23 15:58:20
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-11 09:29:43
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-08 13:33:03
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เครื่องสกัดแบบ Supercritical CO2 Extraction
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-25 09:33:47
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-22 14:53:00
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-18 09:30:46
ร่างขอบเขต TOR ครุภัณฑ์ เครื่องสกัดแบบ Supercritical CO2 Extraction
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-30 12:59:12
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-27 14:04:00
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-20 09:34:04
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) เครื่องสกัดแบบ Supercritical CO2 Extraction
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-02-26 13:31:26
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 54 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-08 08:34:34
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสาย Fiber Optic
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-12-24 14:06:38
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-28 10:06:51
ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-18 09:39:03
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-09-01 08:34:47
ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาทำความสะอด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-07 13:38:16
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอารเรียนและบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-30 11:00:33
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ Olfactory Port & Voice for GC/MS or GC/FID
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-18 09:17:06
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-12 15:31:33
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-12 15:30:20
ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-02 14:06:00
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Olfactory Port & Voice for GC/MS or GC/FID
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-02 14:04:23
ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ Olfactory Port & Voice for GC/MS or GC/FID ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-26 14:54:18
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-22 14:37:05
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-03-13 14:27:43
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(งานปรับปรุงฯ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-03-06 08:28:08
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-06 15:21:58
ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-30 14:03:36
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-29 10:51:49
ขอบเขตของงาน(TOR) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-22 14:29:47
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-30 09:31:20
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-09-05 09:37:23
ประกาศจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม